PROMOCJA BLACK WEEK SALE nawet 25% rabatu // WYSYŁKA GRATIS!

Polityka Prywatności RODO

Szanowni Państwo, 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W living-home.eu popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie.

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.   Działając za living-home.eu, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez living-home.eu – jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez living-home.eu, a także w celach marketingowych.       

living-home.eu jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  informuje, że:  

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest living-home.eu Maciej Melwiński z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kadłubka 1, NIP: 9532400265, Regon: 340264773.  

2. living-home.eu przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez living-home.eu  do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne living-home.eu (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez living-home.eu (w tym przechowywania referencji od Klientów), do obsługi wysyłek zakupionych w sklepie internetowym produktów (wysyłki kurierskie przez firmy kurierskie oraz bezpośrednio od dostawców produktów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez living-home.eu w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich.  

3. living-home.eu przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym living-home.eu jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez living-home.eu zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. living-home.eu będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej.  

4. living-home.eu przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy. 

  5. Przetwarzanie przez living-home.eu wskazanych wyżej w kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby living-home.eu mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.  

  6. Przetwarzanie przez living-home.eu wskazanych wyżej w lit. danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej sprzedaży, na jedną lub kilka produktów oferowanych living-home.eu, a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez living-home.eu.  

7. Przetwarzanie przez living-home.eu wskazanych wyżej w kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.  

8. Posiadane przez living-home.eu dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez living-home.eu są: pracownicy, współpracownicy living-home.eu, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy produktów dostępnych w sklepie internetowym oraz firmy kurierskie. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.  

10. living-home.eu nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.  

11. living-home.eu przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). living-home.eu przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

  12. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez living-home.eu na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez living-home.eu danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez living-home.eu. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim living-home.eu poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.  

13. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: shop@living-home.eu, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez living-home.eu k. z siedzibą w Plewiska moich danych osobowych”.  

14. living-home.eu informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

15. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez living-home.eu Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez living-home.eu Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez living-home.eu”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.   Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z living-home.eu lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, living-home.eu uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.   Niniejszy regulamin jest formą realizacji przez living-home.eu, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl